top of page

תקנון אתר

שלום וברוכים הבאים לאתר של הום ליפטינג, שמחות שקפצתם לבקר.

האתר מופעל ע"י הום ליפטינג, ח.פ. 558477774

מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה

 

סעיף כללי:

 

1.1. בשימושכם באתר זה, אתם מסכימים לכל התנאים וההגבלות המפורטים בתקנון זה.

 

1.2. הום ליפטינג שומרת את הזכות לעדכן תקנון זה לפי שיקול דעתה, והשימוש באתר מהווה הסכמה באופן אוטומטי לשינויים ולעדכונים שייעשו בו.

 

1.3 מוסכם על המשתמשים כי לא תהיה להם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הום ליפטינג או מי מטעמה בגין ביצועם של שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים

 

במידה שאינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים להלן הנך נדרש שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.

 

רישום לקורס:

 

2.1. רישום לקורס הינו באמצעות מילוי הפרטים הדרושים בטופס הרישום באתר.

2.2. ההרשמה לקורס מקנה למשתמש זכות להשתתף בקורס בהתאם לתקנון זה ולתנאי הקנייה שנקבעים באתר.

2.3 תחת המושג "קורסים" – תקנון זה מתייחס גם לסדנאות, הכשרות, מיני-קורסים, שיעורים וקבוצות למידה חד-פעמיות וכיוצ"ב,

2.4  פתיחת הקורס מותנית במספר נרשמים מינימאלי, אשר ייקבע לגבי כל קורס בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המרצה.

2.5 מספר המקומות המקסימאלי בכל קורס מוגבל ומשתנה מקורס לקורס בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המרצה. הרישום לקורס הינו על בסיס כל הקודם זוכה.

2.6 הום ליפטינג רשאיות להודיע, לפני מועד תחילת הלימודים בקורס, באופן חד צדדי וללא התראה מוקדמת על ביטול הקורס מכל סיבה שהיא. במקרה כזה הודעה תימסר למשתתפים ויבוצע החזר כספי מלא של התשלום שהועבר ע"י המשתתפים.

2.7 בעת הרישום לקורס המשתתף יקבל מייל תודה על הרשמתו וכן את הפרטים המלאים אודות השתתפות הקורס, כולל חשבונית תשלום.

 

ביטול השתתפות בקורס והחזר כספי:

3.1. ביטול השתתפות בקורס ייעשה בהתאם להנחיות שיופיעו באתר ובהתאם לתקנון זה.

3.2. החזר כספי על ביטול השתתפות בקורס יינתן בהתאם למדיניות ההחזרים המפורטת באתר ובהתאם להחלטת הום ליפטינג

3.3. לקוח אשר מבקש לבטל את השתתפותו בקורס יודיע על כך בהקדם תוך מסירת פרטים מאמתים כפי שיידרשו. הודעה בע"פ תגובה בהודעה בכתב

3.3.1 בסדנת לייב ובסדנא פרונטלית– במקרה ביטול עד שבוע לפני מועד הסדנה,

כספכם יוחזר בניכוי 90 ש”ח

3.3.2 ביטול בשבוע שלפני הסדנה לא ינתן החזר כספי 

3.3.3 בסדנה מוקלטת – אין החזר כלל.

3.4יובהר, כי אי השתתפות בשיעורים ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה, והלקוח מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות סעיף 3.3.1 לעיל.

 

3.4. לקוח שיבטל את הרשמתו לקורס לאחר מועד תחילת הלימודים בקורס, בין אם השתתף בשיעורים, כולם או חלקם, ובין אם לאו, מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי לכל החזר כספי בגין מחיר הקורס, בין אם שולם ובין אם לאו, למעט במקרים המפורטים להלן:

3.4.1. בהתקיים נסיבות חריגות ובלתי צפויות, אשר לא ניתן היה לצפותן מראש, המונעות מהלקוח השתתפות בקורס או המשך השתתפות בו, לאחר הצגת האישורים המתאימים ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של המרצה.

3.4.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זיכוי לקוח והחזר כספים יבוצע ע"י המרצה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול. במקרה שבו התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי יבוצע ההחזר בזיכוי כרטיס האשראי של הלקוח, והודעה על כך תימסר לחברת האשראי, עם העתק ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול.

 

הוראות נוספות באשר לרישום והשתתפות בקורסים:

 

4.1. המידע שיאסף במהלך רישום והשתתפות בקורסים ישמש למטרות פנימיות בלבד ולא יועבר לצדדים שלישיים ללא רשות.

 

4.2. הום ליפטינג רשאית לשנות תנאי הקנייה וההשתתפות בקורסים מעת לעת לפי שיקול דעתה.

 

4.3. הום ליפטינג רשאית לבטל רישום לקורסים או להשהות גישה לאתר במקרים של פרטי הרשמה שגויים או לא מעודכנים.

 

4.4. הום ליפטינג שומרת לה את הזכות לבטל קורסים או לשנות את מועדי הקורסים על פי שיקול דעתה ומבלי להודיע מראש למשתתפים. במקרה כזה יינתן החזר כספי למשתתפים ששולמה עליהם תשלום.

רכישת הרצאה מוקלטת / קורס דיגיטלי:

5.1. בעת ביצוע רכישת ההרצאה / קורס ישלח ללקוח מייל תודה על הרשמתו וכן את הפרטים המלאים אודות השתתפות הקורס, כולל חשבונית תשלום.

5.2. לאחר רכישת ההקלטה / קורס לא יתאפשר החזר כספי במקרה של ביטול.

5.3. יובהר, כי אי השתתפות בקורס או אי צפייה בהרצאה לא נלקחים בחשבון במקרה זה, ועל כן הלקוח מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול.

 

הגבלת אחריות:

 

6.1. הום ליפטינג אינה אחראית לנזקים שיגרמו על ידי שימוש שגוי או לא תקין במוצרים או בשירותים שנמכרים דרך האתר. מובהר בזאת כי תכני הקורס מועברים ע"פ מיטב הבנתו, ידיעותיו וניסיונן של הום ליפטינג. המרצה אינו אחראי לכל פעולה שתינקט ע"י המשתתפים ו/או לכל פרשנות שתינתן על-ידם לכנים המועברים בקורס. כל פעולה של משתתף בהסתמכו על התכנים המועברים בקורס הינה על דעתו ואחריותו הבלעדית

 

6.2. כל שימוש במוצרים או בשירותים הינו באחריות המשתמש בלבד, והום ליפטינג לא תהא אחראית לנזקים שיגרמו על ידי שימוש שגוי או לא נכון.

 

6.3 תכני הקורס אינם מתיימרים להוות ייעוץ עסקי, שיווקי, כלכלי או אחר, ואינם מחליפים ייעוץ אישי המתבסס על היכרות מעמיקה עם הנתונים הפרטניים של המשתתפים ומותאם לצרכיו ואופיו.

 

פרטיות:

7.1. הום ליפטינג מתחייבת לשמור על פרטיות המשתמשים באתר ולא לחשוף פרטים אישיים שנאספו במסגרת השימוש באתר לצדדים שלישיים ללא רשות.

 

7.2. המידע האישי שנאסף ישמש רק לצורך התקשרות עם המשתמשים, לספק שירותים ומוצרים, ולשיפור חוויית המשתמש באתר.

 

קנין רוחני:

 

8.1. כל תוכן שנמצא באתר הינו קניין רוחני של הום ליפטינג או של בעלי הזכויות שהעניקו לה שימוש בו.

 

8.2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או לעשות שימוש בקניין הרוחני של הום ליפטינג בלתי חוקי או ללא רשות מראש.

 

דיוור ישיר:

 

9.1. בהרשמה לאתר ובמילוי פרטי קשר, המשתמש מסכים לקבל דיוור ישיר ממעצבת הפנים באמצעות דואר אלקטרוני או הודעות טקסט.

 

9.2. המשתמש רשאי לבקש בכל עת להפסיק את קבלת דיוור ישיר על ידי פנייה למעצבת הפנים ובכפוף להוראות החוק.

הגבלת גיל:

10.1. קורסים מיועדים לבגירים בני 18 ומעלה.

 

10.2. ככל שיתברר בדיעבד כי המשתתף הינו קטין ו/או מי שנדרש לקבל אישור אפוטרופוס על מנת לבצע פעולה משפטית, וכי אישור שכזה לא ניתן, במקרה כזה המשתתף לא יהיה זכאי לכל השבה כלשהי של התשלומים ששולמו על-ידו והמרצה שומר על זכותו למצות את האפשרויות המשפטיות העומדות לרשותו כנגד המשתתף בגין כל נזק שייגרם לו.

bottom of page